Academy Home | Student Dashboard

Present and past tens

I go to office
I play football
I eat my food
I shop
I come back

I went
I played
I ate
I shopped
I came

1 Like

I go to school

1 Like